آوا گروهی است متشکل از جوانان متخصص که باهم فکری , همکاری و کوله باری از تجربه ، پای در مسیر پرهیاهو و پرشتاب  تبلیغات نهاده اند. این گروه مشاور و  مجری امور  تبلیغاتی  بوده و راهکارهای علمی , عملی و  برنامه های خلاق در صنعت مدرن تبلیغات را سرلوحه ی کارخود قرار داده است. با توجـه به اهمیت هنر تبلیـغات درعصر حاضر این مجموعه تمـام  تلاش خود را بکار برده تا نیـازهای تبلیغاتی مشتریان را به بهترین نحو مرتفع سازد و در رفع این نیازها  به نو بودن ایده و طرح ها اهمیت زیادی می دهد. در واقع شعار ما ایده های نو می باشد. می گوییم ایده های نو  تا برای همیشه بیـاد داشته باشیم ما با در جا زدن و کهنگـی  و  ایستایی  بیگانه ایم ، و در این  راه هدفمـان جلـب رضـایت آنانی است که چشم به هنـر ما دوخته اند